Đang tải... Vui lòng chờ...

Chương trình giáo dục đại học đối với hệ đào tạo cử nhân của khoa TMĐT

Chương trình dành cho K48 trở đi:

TÊN HỌC PHẦN TC BB/TC Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4 Kỳ 5 Kỳ 6 Kỳ 7
1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 32 TC                
Các học phần bắt buộc 30                
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 BB 2            
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 BB   3          
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 BB     2        
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 BB       3      
Pháp luật đại cương 2 BB   2          
Tiếng Anh 1 2 BB   2          
Tiếng Anh 2 2 BB     2        
Tiếng Anh 3 2 BB       2      
Toán cao cấp 1 2 BB 2            
Toán cao cấp 2 2 BB   2          
Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 BB     3        
Tin học đại cương 3 BB 3            
Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 BB     2        
Các học phần tự chọn 2                
Chọn 2 TC trong các HP sau:       2          
Lịch sử kinh tế Việt Nam 1 TC              
Xã hội học đại cương 1 TC              
Tâm lý học đại cương 1 TC              
Kinh tế thương mại đại cương 1.1 1 TC              
Kinh tế môi trường 1.1 1 TC              
WTO - Tổ chức và các định chế cơ bản 1 TC              
Thực hành tin học văn phòng 1 1 TC              
Thực hành giao tiếp tiếng Anh 1 1 TC              
Kỹ năng trình diễn vấn đề 1 TC              
Phương pháp học đại học 1 TC              
Phương pháp tự nghiên cứu và sáng tạo 1 TC              
Kinh tế thương mại đại cương 2 TC   x          
Xã hội học đại cương 2 TC   x          
Kinh tế môi trường 2 TC   x          
2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 88 TC                
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 25                
Các học phần bắt buộc 20                
Kinh tế vi mô 1 3 BB 3            
Kinh tế vĩ mô 1 3 BB   3          
Marketing căn bản 3 BB       3      
Nguyên lý kế toán 3 BB     3        
Kinh tế lượng 3 BB       3      
Thương mại điện tử căn bản 3 BB     3        
Tiếng Anh 4 2 BB         2    
Các học phần tự chọn 5         5      
Chọn 5 TC trong các HP sau:                  
Nguyên lý thống kê 3 TC       x      
Quản trị công nghệ 3 TC       x      
Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 TC       x      
Tổng luận thương phẩm học 2 TC       x      
2.2. Kiến thức ngành (bao gồm chuyên ngành) 39                
Các học phần bắt buộc 33                
Quản trị học 3 BB     3        
Quản trị chiến lược 3 BB         3    
Quản trị nhân lực căn bản 3 BB         3    
Quản trị tài chính 3 BB         3    
Mạng máy tính và truyền thông 3 BB           3  
Thiết kế và triển khai website 2 BB         2    
Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử 3 BB           3  
Marketing thương mại điện tử 3 BB           3  
Thương mại di động 2 BB             2
Chính phủ điện tử 2 BB             2
Thanh toán điện tử 2 BB           2  
Phát triển hệ thống thương mại điện tử 2 BB             2
Quản trị rủi ro 2 BB       2      
Các học phần tự chọn 6               6
Chọn 6 TC trong các HP sau:                  
Quản trị chất lượng 3 TC             x
Quản trị sản xuất 3 TC             x
Quản trị thương hiệu 3 TC             x
Luật kinh tế 3 TC             x
2.3. Kiến thức bổ trợ 14                
Các học phần bắt buộc 11                
Kỹ năng tiếng trung 2.1 2 BB              
Kỹ năng tiếng trung 2.2 1 BB 2 1          
Quản trị dự án 3 BB         3    
Tâm lý quản trị kinh doanh 2 BB             2
Hệ thống thông tin quản lý 3 BB           3  
Các học phần tự chọn 3             3  
Chọn 3 TC trong các HP sau:                  
Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế 3 TC           x  
Nhập môn Tài chính - Tiền tệ 3 TC           x  
Kiểm toán căn bản 3 TC           x  
3. Thực tập nghề nghiệp và làm tốt nghiệp khóa học 10 TC TC           x  
Tổng 120   12 15 18 18 16 17 14

 

 

 

Chương trình dành cho K47:

Tên học phần Số TC BB/TC Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4 Kỳ 5 Kỳ 6 Kỳ 7
1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 32 TC                
Các học phần bắt buộc 30                
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 BB 2            
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 BB   3          
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 BB     2        
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 BB       3      
Pháp luật đại cương 2 BB 2            
Tiếng Anh 1 2 BB   2          
Tiếng Anh 2 2 BB     2        
Tiếng Anh 3 2 BB       2      
Toán cao cấp 1 2 BB 2            
Toán cao cấp 2 2 BB   2          
Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 BB     3        
Tin học đại cương 3 BB 3            
Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 BB   2          
Các học phần tự chọn 2     2          
Chọn 2 TC trong các HP sau:                  
Kinh tế thương mại đại cương 2 TC   x          
Xã hội học đại cương 2 TC   x          
Kinh tế môi trường 2 TC   x          
2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 88 TC                
2.1 Kiến thức cơ sở ngành 25                
Các học phần bắt buộc 20                
Kinh tế vi mô 1 3 BB 3            
Kinh tế vĩ mô 1 3 BB   3          
Marketing căn bản 3 BB     3        
Nguyên lý kế toán 3 BB       3      
Kinh tế lượng 3 BB       3      
Thương mại điện tử căn bản 3 BB     3        
Tiếng Anh 4 2 BB         2    
Các học phần tự chọn 5         5      
Chọn 5 TC trong các HP sau:                  
Nguyên lý thống kê 3 TC       x      
Quản trị công nghệ 3 TC       x      
Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 TC       x      
Tổng luận thương phẩm học 2 TC       x      
2.2 Kiến thức ngành (bao gồm chuyên ngành) 39                
Các học phần bắt buộc 33                
Quản trị học 3 BB     3        
Quản trị chiến lược 3 BB         3    
Quản trị nhân lực căn bản 3 BB         3    
Quản trị tài chính 3 BB         3    
Mạng máy tính và truyền thông 3 BB           3  
Thiết kế và triển khai website 2 BB         2    
Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử 3 BB           3  
Marketing thương mại điện tử 3 BB           3  
Thương mại di động 2 BB             2
Chính phủ điện tử 2 BB             2
Thanh toán điện tử 2 BB             2
Phát triển hệ thống thương mại điện tử 2 BB             2
Quản trị rủi ro 2 BB       2      
Các học phần tự chọn 6               6
Chọn 6 TC trong các HP sau:                  
Quản trị chất lượng 3 TC             x
Quản trị sản xuất 3 TC             x
Quản trị thương hiệu 3 TC             x
Luật kinh tế 3 TC             x
2.3 Kiến thức bổ trợ 14                
Các học phần bắt buộc 11                
Tiếng Trung 2.1 3 BB           3  
Quản trị dự án 3 BB         3    
Tâm lý quản trị kinh doanh 2 BB             2
Hệ thống thông tin quản lý 3 BB           3  
Các học phần tự chọn 3             3  
Chọn 3 TC trong các HP sau:                  
Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế 3 TC           x  
Nhập môn Tài chính - Tiền tệ 3 TC           x  
Kiểm toán căn bản 3 TC           x  
3. Thực tập nghề nghiệp và làm tốt nghiệp khóa học 10 TC TC           x  
Tổng 120   12 14 16 18 16 18 16

 

 

Chương trình dành cho K46:

Tên học phần Số TC Mã HP Nhóm Số TC Cần tích lũy
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 MLNP0111 1 30
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 MLNP0211 1 30
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 HCMI0111 1 30
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 RLCP0111 1 30
Pháp luật đại cương 1.2 2 TLAW0111 1 30
Kỹ năng tiếng Anh 1.1 2 ENTH2611 1 30
Kỹ năng tiếng Anh 1.2 2 ENTH2711 1 30
Kỹ năng tiếng Anh 1.3 2 ENPR4211 1 30
Toán cao cấp 1 2 FMAT0111 1 30
Toán cao cấp 2 2 FMAT0211 1 30
Lý thuyết xác suất và thống kê toán 1.3 3 AMAT0111 1 30
Tin học đại cương 3 INFO0111 1 30
Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 SCRE0111 1 30
Lịch sử kinh tế Việt Nam 1 HCMI0221 2 2
Xã hội học đại cương 1 RLCP0321 2 2
Tâm lý học đại cương 1 MLNP0421 2 2
Kinh tế thương mại đại cương 1.1 1 TECO0221 2 2
Kinh tế thương mại đại cương 2 TECO 0111 2 2
Xã hội học đại cương 2 RLCP 0421 2 2
Kinh tế môi trường 1.1 1 FECO0321 2 2
WTO - Tổ chức và các định chế cơ bản 1 ITOM0121 2 2
Thực hành tin học văn phòng 1 1 INFO0221 2 2
Thực hành giao tiếp tiếng Anh 1 1 ENTH1821 2 2
Kỹ năng trình diễn vấn đề 1 BMGM1321 2 2
Phương pháp học đại học 1 MLNP0521 2 2
Phương pháp tự nghiên cứu và sáng tạo 1 HCMI0421 2 2
Kinh tế vi mô 1.3 3 MIEC0111 3 27
Kinh tế vĩ mô 1.3 3 MAEC0111 3 27
Marketing căn bản 1.3 3 BMKT0111 3 27
Nguyên lý kế toán 1.3 3 FACC0111 3 27
Kinh tế lượng 3 AMAT0411 3 27
Hệ thống thông tin quản lý 1.2 (quản trị) 2 ECIT0411 3 27
Nhập môn Tài chính - Tiền tệ 1.2 2 EFIN0111 3 27
Thương mại điện tử căn bản 2 ECOM0111 3 27
Mạng và truyền thông 1.2 2 NWMG0311 3 27
Kỹ năng tiếng Anh 1.4 2 ENPR4311 3 27
Kỹ năng tiếng Anh 1.5 2 ENTI2111 3 27
Các phương pháp toán kinh tế 1.3 3 AMAT0721 4 5
Toán rời rạc 3 FMAT1021 4 5
Quản trị công nghệ 2 QMGM0221 4 5
Tổng quan thương mại các hoạt động sở hữu trí tuệ 1 QMGM0121 4 5
Thị trường chứng khoán 1.2 2 BKSC0121 4 5
Tổng quan thương mại các hoạt động đầu tư 1 FMGM0121 4 5
Quản trị tri thức 2 QMGM0421 4 5
WTO và phát triển thương mại Việt Nam 1 ITOM0321 4 5
Kiến trúc máy tính và hệ điều hành 1.2 2 NWMG0521 4 5
Tổng quan thương mại dịch vụ 1 TECO0721 4 5
Nguyên lý thống kê kinh tế 1.2 2 ANST0321 4 5
Kỹ năng sử dụng phần mềm Power Point 1 INFO0421 4 5
Thực hành nghe hiểu tiếng Anh 1 1 ENPR2521 4 5
Kỹ năng sử dụng phần mềm SPSS 1 INFO0521 4 5
Thực hành đọc hiểu tiếng Anh 1 1 ENPR2721 4 5
Kỹ năng lập kế hoạch nghiên cứu vấn đề 1 BMGM1421 4 5
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 1 MLNP0621 4 5
Thực hành giao tiếp tiếng Anh 2 1 ENTH1921 4 5
Quản trị học 1.3 3 BMGM0111 5 33
Quản trị chiến lược 1.3 3 SMGM0111 5 33
Quản trị nhân lực 1.3 3 CEMG0111 5 33
Quản trị tài chính 1.3 3 FMGM0211 5 33
Kỹ năng tiếng Anh 1.6 2 ENTI2211 5 33
Môi trường và chiến lược TMĐT của doanh nghiệp 2 SMGM1211 5 33
Marketing thương mại điện tử 1.3 3 SMGM0511 5 33
Quản trị cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng 2 ECIT0611 5 33
Thiết kế và triển khai websites 2 ECIT0711 5 33
Quản trị tác nghiệp TMĐT B2B 2 ECOM0311 5 33
Quản trị tác nghiệp TMĐT B2C 2 ECOM0411 5 33
Logistics kinh doanh thương mại điện tử 2 BLOG0611 5 33
Thanh toán trong TMĐT 1 FMGM0711 5 33
Thực hành quản trị tác nghiệp TMĐT 2 ECOM0511 5 33
Pháp luật thương mại điện tử 1 TLAW0611 5 33
Quản trị Marketing 1.2 2 BMKT0321 6 6
Phát triển hệ thống thương mại điện tử căn bản 2 ECOM0621 6 6
Quản trị dự án thương mại điện tử 2 CEMG0421 6 6
An toàn dữ liệu trong thương mại điện tử 2 ECIT0821 6 6
Quản lý nhà nước về thương mại điện tử 2 TECO0621 6 6
Chính phủ điện tử 1 SMGM1321 6 6
Kinh doanh bất động sản 1.1 1 FMGM2021 6 6
TMĐT trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 1 SMGM1421 6 6
Cơ sở lập trình 1.2 2 INFO0721 6 6
Thương mại điện tử trong các ngành dịch vụ 2 TSMG0821 6 6
Quản trị chuỗi cung ứng trong thương mại điện tử 2 SMGM0421 6 6
Quản trị rủi ro trong thương mại điện tử 2 ECOM0821 6 6
Marketing XK cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 2 BMKT1821 6 6
Kỹ năng tiếng trung 2.1 2 CHIN2911 7 5
Kỹ năng tiếng trung 2.2 1 CHIN3011 7 5
Quản trị chất lượng 2 QMGM0311 7 5
Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại 1.2 2 CEMG0621 8 4
Thông tin thị trường và thương mại 1 BMGM1121 8 4
Các xu hướng ứng dụng mới trong TMĐT 1 ECOM0921 8 4
Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế 1.2 2 ITOM0621 8 4
Công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử 1 ECIT1121 8 4
Quản trị E-Brand 1 BRMG0321 8 4
Kinh doanh quốc tế đại cương 1.2 2 BMGM0821 8 4
Định giá và thẩm định giá trị doanh nghiệp 2 EFIN0721 8 4
Quản trị kinh doanh dịch vụ 1.2 2 TEMG0321 8 4
Nhập môn Tài chính - Tiền tệ 2.1 1 EFIN0421 8 4
Kinh doanh chứng khoán 2 BKSC0421 8 4
In văn bản

Thiết kế bởi Bizweb