Đang tải... Vui lòng chờ...

Thông tin chi tiết cuộc thi "Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2015"

Thực hiện Thông báo số 3197 CV/TĐTN-ĐT&ANQP của BCH Đoàn thành phố Hà Nội về triển khai cuộc thi viết “Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2015”, BCH Đoàn trường ĐHTM xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi Thực hiện Thông báo số 3197 CV/TĐTN-ĐT&ANQP của BCH Đoàn thành phố Hà Nội về triển khai cuộc thi viết “Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2015”, BCH Đoàn trường ĐHTM xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2015, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông
- Nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng trật tự, văn minh đô thị và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cuộc thi tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên dự thi.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC
1. Đối tượng dự thi: Đoàn viên, thanh niên, sinh viên trường Đại học Thương Mại. 
2. Nội dung và hình thức dự thi
- Tác phẩm dự thi bao gồm các bài viết, phóng sự ảnh, phân tích, đề xuất biện pháp giảm ùn tắc và tai nạn giao thông; thông tin, phản ánh về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông của Thành phố; 
- Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông; góp phần xây dựng trật tự, văn minh đô thị và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
- Tìm kiếm các đề xuất, giải pháp góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc và hạn chế tai nạn giao thông; tăng cường quản lý trật tự, văn minh đô thị. 
- Biểu dương các tổ chức, cá nhân điển hình có những đóng góp vì an toàn giao thông và trật tự, văn minh đô thị tại Hà Nội.
3. Số lượng bài dự thi
Yêu cầu mỗi Liên chi đoàn và chi đoàn trực thuộc Đoàn trường nộp ít nhất 01 bài dự thi viết và khuyến khích nộp thêm bài dự thi là phóng sự ảnh.Thực hiện Thông báo số 3197 CV/TĐTN-ĐT&ANQP của BCH Đoàn thành phố Hà Nội về triển khai cuộc thi viết “Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2015”, BCH Đoàn trường ĐHTM xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2015, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông
- Nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng trật tự, văn minh đô thị và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cuộc thi tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên dự thi.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC
1. Đối tượng dự thi: Đoàn viên, thanh niên, sinh viên trường Đại học Thương Mại. 
2. Nội dung và hình thức dự thi
- Tác phẩm dự thi bao gồm các bài viết, phóng sự ảnh, phân tích, đề xuất biện pháp giảm ùn tắc và tai nạn giao thông; thông tin, phản ánh về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông của Thành phố; 
- Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông; góp phần xây dựng trật tự, văn minh đô thị và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
- Tìm kiếm các đề xuất, giải pháp góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc và hạn chế tai nạn giao thông; tăng cường quản lý trật tự, văn minh đô thị. 
- Biểu dương các tổ chức, cá nhân điển hình có những đóng góp vì an toàn giao thông và trật tự, văn minh đô thị tại Hà Nội.

3. Số lượng bài dự thi
Yêu cầu mỗi Liên chi đoàn và chi đoàn trực thuộc Đoàn trường nộp ít nhất 01 bài dự thi viết và khuyến khích nộp thêm bài dự thi là phóng sự ảnh., cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông
- Nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng trật tự, văn minh đô thị và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cuộc thi tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên dự thi.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC
1. Đối tượng dự thi: Đoàn viên, thanh niên, sinh viên trường Đại học Thương Mại. 
2. Nội dung và hình thức dự thi
- Tác phẩm dự thi bao gồm các bài viết, phóng sự ảnh, phân tích, đề xuất biện pháp giảm ùn tắc và tai nạn giao thông; thông tin, phản ánh về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông của Thành phố; 
- Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông; góp phần xây dựng trật tự, văn minh đô thị và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
- Tìm kiếm các đề xuất, giải pháp góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc và hạn chế tai nạn giao thông; tăng cường quản lý trật tự, văn minh đô thị. 
- Biểu dương các tổ chức, cá nhân điển hình có những đóng góp vì an toàn giao thông và trật tự, văn minh đô thị tại Hà Nội.

3. Số lượng bài dự thi
Yêu cầu mỗi Liên chi đoàn và chi đoàn trực thuộc Đoàn trường nộp ít nhất 01 bài dự thi viết và khuyến khích nộp thêm bài dự thi là phóng sự ảnh.

In văn bản

Thiết kế bởi Bizweb